30 Mayıs 2016 Pazartesi

Ey insanoğlu..Üç kuruşluk hesabın sağlamasını yapıpta en önemli olan ebedi hayatın sağlamasını sana yaptırmayan ne ?


Üç kuruşluk hesabın sağlamasını yapıpta en önemli olan ebedi hayatın sağlamasını sana yaptırmayan ne ?

14 yorum:

 1. Ey insanoğlu..
  Üç kuruşluk hesabın sağlamasını yapıpta en önemli olan ebedi hayatın sağlamasını sana yaptırmayan ne ?
  Bir sağlama yap bak bakalım hangi katagoridesin senin yaratanın nezdinde.
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/05/ey-insanoglu.html?spref=fb

  YanıtlaSil
 2. Biz Müslümanlar, zor ve kor günler yaşıyoruz. Çünkü biz sadece kâfirlerin değil, Müslümanların da İslâm’a davet edilmelerinin zarurete dönüştüğü bir çağın sakinleriyiz.
  ************************
  Bu gün insanların çoğu niye yaşadığını bilmiyor.
  Müslümanların çoğuda, Müslüman mı değil mi onuda bilmiyor.
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/05/ey-insanoglu.html?spref=fb

  YanıtlaSil
 3. Cahiliye dönemi sanki fetret devridir, bir boşluktur, gerçek hayat olarak ‘’yok’’ gibidir. Asıl varlık, tevhid dininin ortaya çıkmasıyla kendini gösterecektir.
  http://www.islamvehayat.com/zaman-bilinci_d12046.html

  YanıtlaSil
 4. Bir kişi bilmediği bir şeyi tarif edemez.
  Müslümanım diyen kişi Müslümanın Allah tarifini biliyor demektir.
  O zaman bir Müslüman olarak bana Müslümanın Allah tarifini yap,yap ki bende bileyim.
  Yok bilmiyorsan,o zaman kişi bilmediği konuda kandırılması kolay olur.
  Dolayısı ile şeytan, Müslüman profesör kılığında sana başka Allah tarifi veriyor o da senin mantığına yattığı için kabul ediyorsun ve otomatikman kafir oluyorsun sen diğer konuları yapsan da boş.Namaz.Oruç vb.
  Halbuki Müslüman mantıkla değil ölçü,kaide ile iş yapar kaideye ters düştü mü almaz.
  Övmek ve yermek.

  Sonrada bildiğin yanlış bilgilerle artistlik yapıyorsun...
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/ben-musluman-miyim-degil-miyim-bir.html

  YanıtlaSil
 5. “Kulları içinde Allah’tan ancak âlim olanlar ‘içleri titreyerek-korkar’. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır” (Fâtır 28).
  Entelektüel; “Bilim, teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş kimse” olarak tanımlanırken; Âlim ise, “bilen kişi” olarak tanımlanır. Âlimin bilmesi, eylemesindendir. Yâni “âlim, eylediğini bilir” ki “bilmek, eylemek demek”tir. Eylem-amel olmadığında o şey bilmenin değil, bilginin konusu olur sâdece ve eyleme-amele dönüp de bilginin sağlamasını yapmadığı müddetçe de o bilginin netliği-doğruluğu kesin ol(a)maz. O hâlde bilgi, “kesin olmayan”dır. Yada, “kesin olup-olmadığı bilinmeyen”dir.
  http://www.iktibasdergisi.com/entelektuelizm-ve-alimlik/

  YanıtlaSil
 6. Bir örümcek bile hesabını yaparken.!
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/05/ey-insanoglu.html
  https://www.facebook.com/Ayet.Sevgisi/videos/1330626103639232/?hc_ref=NEWSFEED

  YanıtlaSil
 7. Akıllı insan akıbetinden emin olmadığı bir işi yapmaktan imtina eder. Zira akıllı olmak bunu gerektirir. Dibini görmediği suya girmenin, yüzmede bilmiyorsa sonucu bellidir. Koruyup kurtaracak bir tedbir almadan insan suya girmez iken; ebediyen kazanıp kaybetmekten emin olmadığı bir yola girer mi? Bu iş ben yaptım oldu ile olacak şey değildir. Dünyadaki yanlış hesaplarımız “Bağdat’tan” dönüyor. Ama dinde yaptığımız yanlışlar ahiretten dönmüyor. Onun için bu işteki yanlış tercihlerimizin düzeltilmesi ise din gününe kalmaktadır. Orada ise düzeltme imkânı yoktur. O gün İnsan, ancak yapıp ettiklerinin sonuçlarını kucağında bulacağı gündür.
  ***
  Özellikle Kur’an’ın uygulaması olan fiili sünnetleri göz ardı etmek, kabul edilebilir bir şey değildir. Çünkü Elçiler, dinin tebliğinden mesul olduğu kadar tebliğ ettiği ayetlerin hayata nasıl uyarlanacağını kusursuz olarak göstermekten de mesuldürler. Çünkü elçilere verilen bir imkân, Allah tarafından hiç kimseye verilmemiştir. Vahyin devam sürecinde elçilerin yapmış olduğu şeyler Allah’ın iradesine uygun değilse, hataları vahiyle düzeltilmiştir. Bu imkân sadece peygamberlere verilmiş bir imkân olduğundan o’nun örnekliği, yapıp ettiklerinin doğru olduğundan ve Allah tarafından kabul edildiğinden eminiz. Elçinin dışında her hangi bir kimsenin yapıp etmelerinin doğruluğu ise meçhuldür.
  En azından şunu kesin olarak biliyoruz ki, Allah’ın Elçileri asla dinine ihanet etmez. Keyfi olarak bir şey yapmaz. İnsanları zora sokmak için uğraşmaz. “İki şey arasında Rabbim tarafından muhayyer bırakılsam, kolay olanını tercih ederim” sözü onun bu konudaki yaklaşımını ortaya koymaktadır. Allahtan olmayan bir şeyi dindenmiş gibi bildirmez. Böyle bir durumun olması halinde onu elçi olarak gönderenin nasıl bir tehditle tehdit ettiğini görüyoruz:
  “Eğer o, bize karşı bazı sözleri uydurup-söylemiş olsaydı, Elbette biz onu bundan dolayı kuvvetle yakalardık. Sonra da onun şah damarını keser atardık. Hiçbiriniz de onu bizden koruyamazdınız. Doğrusu Kur’an Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.” (Hakka 69/44-47)
  ***
  http://www.iktibasdergisi.com/kurana-modernist-yaklasimlar/
  ***
  Bu ayetler ancak, Resulün yapması evla/daha uygun ve öncelikli bir konuda Resule itab/uyarı türünden gelen ayetlerdir.
  http://islamdevleti.info/kitaplar/Islam_Sahsiyeti_Cilt_1/21.htm#_ftn3

  YanıtlaSil
 8. Yolların çatallandığı bu yerde pişmanlığı bir basamak taşı veya bir bataklığa çevirmek bizim tercihimize bağlı.
  ***
  Hastalık ve sağlık iki ayrı ülke gibi, sağlık ülkesinden hastalık ülkesine girdiğimizde orada hayatın bütün kırılganlığı önümüze seriliyor ve kendi acziyetimizle baş başa kalıyoruz. Hastalık ülkesi hiçbir şeyin tam manasıyla denetimimiz altında olmadığını, her birimizin faniliği içimizde gezdirdiğimizi bize ilk elden tecrübeyle anlatıyor.
  ***
  İnsan ölümden saklanır. Ölümle yüzleşmek, ona çıplak gözle bakmak çoğu kez canımızı acıtır. Ölüme bakabilen insan dünya hayatının gelip geçiciliğini idrak eder. Ölüm bize, ötelerde bizi bekleyen bir yurt olduğunu, bir ağaç altındaki kısa serinlikten sonra ebedi bir esenliğin bizi beklediğini fısıldar. İnsan ölümden saklanmak için türlü yöntemler dener: Hız ve tüketim çılgınlığı, maddi hazlara ayarlı hayat, aşırı meşguliyet ve benzeri yaşlılığı geciktirme stratejileri, bu dünyada sahte bir sonsuzluk hissiyle bizi oyalar. Nereye kaçarsak beyhudedir oysa, sonunda kaçıp durduğumuz ölüm gelir bizi bulur.
  ***
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/05/ey-insanoglu.html
  http://www.iktibasdergisi.com/son-nefes/

  YanıtlaSil
 9. ‘her me­de­ni­ye­tin bir ma­te­ma­ti­ği var­dır’
  “Al­man fi­lo­zo­fu Os­wald Speng­ler ‘her me­de­ni­ye­tin bir ma­te­ma­ti­ği var­dır’ di­yor. ‘Hiç­bir ma­te­ma­tik­çi ye­tiş­tir­me­miş olan Türk­le­rin ma­te­ma­ti­ği ne­dir aca­ba?’ Bu so­ru­yu ve bu so­ru­nun öne­mi­ni Oğuz Atay’ı tek­rar okur­ken fark et­tim. Ni­te­lik­li bir he­sap­laş­ma­ya ken­di­mi­zin de top­lu­mu­mu­zun da çok ih­ti­ya­cı ol­du­ğu bu­gün­ler­de bu so­ru da­ha da önem­li ha­le ge­li­yor. ‘Me­de­ni­yet ma­te­ma­ti­ği­miz ne­dir?’ so­ru­su üze­rin­de hiç dü­şün­dük mü aca­ba?”
  Speng­ler “her me­de­ni­ye­tin bir ma­te­ma­ti­ği var­dır” di­yor, “her mil­le­tin bir ma­te­ma­ti­ği var­dır” de­mi­yor. Do­la­yı­sıy­la so­ru­yu “Türk­ler’in de­ğil, Türk­ler’in men­sup ol­du­ğu Me­de­ni­ye­tin bir ma­te­ma­ti­ği var mı­dır?” bi­çi­min­de dü­şün­mek ge­re­kir. Ya­za­rın, bu yan­lış an­la­ma­sı­na bir de “Hiç­bir ma­te­ma­tik­çi ye­tiş­tir­me­miş olan Türk­ler’in...” bi­çi­min­de­ki cehl-i mik‘ab’a(üç bo­yut­lu ce­hâ­le­te) da­ya­nan yar­gı­sı­nı ek­le­di­ği­miz­de or­ta­da ma­lû­mat ek­sik­li­ğin­den de­ğil; bir du­ruş’tan, birta­vır’dan, bir ba­kış’tan kay­nak­la­nan bir so­ru­nun ol­du­ğu açık­ça gö­rü­lür. Bu du­ruş­ta, ta­vır­da ve ba­kış­ta yal­nız­ca Türk­ler de­ğil, İs­lâm Me­de­ni­ye­ti bi­le öte­ki­leş­ti­ril­miş, baş­ka­laş­tı­rıl­mış hal­de­dir.
  Tek­rar et­mek­te ya­rar var: So­run ma­lû­mat ek­sik­li­ğin­den kay­nak­la­nan bir so­run de­ğil­dir. So­run’un kök­le­ri doğ­ru­dan bir ba­kış, ta­vır ve du­ruş so­ru­nu­dur. Ha­fı­za­sız­lık­tan kay­nak­la­nan bu has­ta­lık­lı ba­kış­ta, ca­mi ve mek­te­bi, imam ve öğ­ret­me­ni bir­bi­ri­nin zıd­dı ka­bul ede­rek sos­yo­lo­jik(!) ana­liz ya­pan ile me­de­ni­yet ve mil­le­ti bir­bi­ri­ne ka­rış­tı­rıp, ta­ri­hî ce­hâ­le­te da­ya­na­rak tah­lil ya­pan ara­sın­da hiç­bir fark bu­lun­ma­mak­ta­dır. Çün­kü Ana­do­lu ve Bal­kan­lar’da Müs­lü­man ol­mak için, me­de­nî ai­di­ye­ti at­la­yıp yal­nız­ca iti­ka­di men­su­bi­ye­ti ye­ter­li gö­ren “mu­ha­fa­za­kâr de­mok­rat­lı­ğın” bu top­rak­lar­da ya­şa­yan in­san­la­ra ve­re­bi­le­ce­ği hiç­bir sa­hi­ci ge­le­cek ta­sav­vu­ru yok­tur. “Ni­te­lik­li bir he­sap­laş­ma­ya” ge­lin­ce, di­ye­bi­li­riz ki “Bil­gi’ye sor­mak­la baş­lar”; çün­kü “Sor­mak, ak­lın din­dar­lı­ğı­dır”...
  ***
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/05/ey-insanoglu.html
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/olcunetliksirasirk.html
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/esyabazolcu-alindiginda.html
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html
  http://www.kirmizilar.com/tr/index.php/konuk-yazarlar2/511-tanr%C4%B1,-muhafazak%C3%A2rlar%C4%B1-muhafaza-buyursun

  YanıtlaSil
 10. Dikkat....! Şeytana inanmıyorsan Allah'ada inanmıyorsun demektir.Şeytanın Özellikler**
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/05/dikkat-seytana-inanmyorsan-allahada.html
  Ey insanoğlu..Üç kuruşluk hesabın sağlamasını yapıpta en önemli olan ebedi hayatın sağlamasını sana yaptırmayan ne ?
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/05/ey-insanoglu.html

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  https://www.youtube.com/watch?v=CZIa4cCyRc4

  YanıtlaSil
 11. DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAŞLISIN.2017
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=232208613897214&id=100013242319421&pnref=story
  Bizi, mucizeler göstermekten alıkoyan, daha öncekilerin onları yalanlamış olmasından başka bir şey değildir.
  http://www.diniyazilar.com/2011/05/muhammed-peygambere-kuran-disinda-baska-hicbir-mucize-verilmedi/
  Yoksa, 'Onu Muhammed uydurdu' mu diyorlar? Onlara de ki; 'Eğer doğru söylüyorsanız, Kur'an'a benzer bir sure ortaya getiriniz, bu konuda Allah dışında kimleri yardıma çağırabilecekseniz, çağırınız. Yunus*38
  Aradan bin dört yüz yıl geçmiş hala bir ses yok .
  Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey eloktronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor proğram yapıcıları.
  o zaman kuran ayetlerinide getirsinler.?
  Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  Diyebilir birileri evet bizimde demokrasimiz var.o zaman demokrasiye ve Muhammedin getirdiği şartlara bakılır.Bu insan fıtratına uygunmu diye.
  örneğin; Mal can ve namuz konusunda kim ne diyor diye.
  (Şartlar. Eşyadaki özelliklere uygun düşmesi lazım)
  Dolayısı ile..
  Muhammedin getirdiği şartlar insan fıtratına uygun
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb

  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  Bu gün insanların çoğu niye yaşadığını bilmiyor.
  Müslümanların çoğuda, Müslüman mı değil mi onuda bilmiyor.
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/05/ey-insanoglu.html
  EBEDİ HAYATTA KALİTELİ YAŞAM ELDE ETMEK İÇİN YAPACAĞIN PAYLAŞIM.İNSANLIĞIN MENFAAT'INA GEREKLİ BİLGİLER.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/insanligin-menfaatina-gerekli.html

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  https://www.youtube.com/watch?v=WMWbB-rXebE&list=PLzuPsekljGMN22K2y_VC8sxf7KojiYTEl&index=4

  YanıtlaSil
 12. Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  https://www.youtube.com/watch?v=p8477N__0N8&list=PLzuPsekljGMN22K2y_VC8sxf7KojiYTEl&index=6
  AKIL, BU GİBİ GENEL TANIMLAR KİŞİNİN HEDEFİNİ BELİRLER...
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html
  http://www.dailymotion.com/video/x5u5ldy
  Kuran ve sünnet bu günün insanının anlayabileceği ilim ve teknoloji ışığında tefsir, açıklama yapılması gerekir.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/onemli-onemli-onemli-kuran-ve-sunnet-bu.html
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  (11*30.eklemek değil çıkarmak olacaktı.)
  Ey insanoğlu..Üç kuruşluk hesabın sağlamasını yapıpta en önemli olan ebedi hayatın sağlamasını sana yaptırmayan ne ?
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/05/ey-insanoglu.html
  https://www.youtube.com/watch?v=p8477N__0N8&list=PLzuPsekljGMN22K2y_VC8sxf7KojiYTEl&index=6

  YanıtlaSil
 13. Hizb-ut-tahrir bu kadar açık ve seçik bir şekilde gün ışığı gibi haklı olduğu aşikar iken haksız kararların verilmesi şundan olabilir mi acaba?
  Hizb-ut-tahrir de kaliteli fikirler ve elamanlar mevcut iken bu fikirleri cağın teknolojisi ve ilmi ile birleştirip bu insanlığa servis etmediğinden vurdum duymazlığından.
  Halbuki Hizb-u-Tahrir deki fikirler incelendiğinde görülecektir ki insanlığın kurtuluşu burada mevcuttur.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=380796395705101&id=100013242319421&pnref=story

  YanıtlaSil
 14. Kriminal işlerle uğraştığım zaman arkadaşlara,tanıdıklara ve çocuklarına derdim ki,Benden mal(Markalı elbise) alın satın sonra parasını verin.
  Kimse iştirak etmedi korku denen duygu hakimiyetini gösterdi.
  (Halbuki üç beş kuruş kazansınlar da daha kaliteli bir yaşam sürsünler istedim.)
  Şimdide diyorum ki gelin şu fikrin üzerinde yoğunlaşalım da ebedi hayatta mevki,makamımız yüksek olsun.
  Ses yok...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=695367364248001&id=100013242319421

  YanıtlaSil